Domov | Moj profil | O portalu | Oglaševanje | Članarina | Kontakt


10 naj...


POJASNILA GLEDE NAJPOMEMBNEJŠIH FUNKCIONALNOSTI PORTALA DONACIJE.SI TER DILEM NJEGOVIH UPORABNIKOV. VPRAŠAJTE ...
1. Kakšna je razlika med doniranjem in sponzoriranjem?

DONIRANJE JE NEKOMERCIALNA DEJAVNOST, PRI KATERI DONATOR OD DONIRANCA NE PRIČAKUJE POVRAČILA. SPONZORIRANJE JE POSLOVNI ODNOS, V KATEREM SE SPONZOR IN SPONZORIRANEC POGODBENO DOGOVORITA ZA DOLOČENO POSLOVNO SODELOVANJE.

... O DONIRANJU ...

DONATORSTVO je lahko javno ali anonimno. Tako donator kot prejemnik donacije sta lahko pravna ali fizična oseba. Donacija se lahko izvede v obliki denarnih sredstev ali drugih premičnih ali nepremičnih stvari. Prejemnik donacije je dolžan uresničiti program (namero), s katerim je kandidiral za donacijo.


... O SPONZORIRANJU ...

SPONZORIRANJE je dejavnost, ki temelji na pogodbenem odnosu. Sponzor nameni sponzorirancu denarna ali materialna sredstva v zameno za dogovorjeni način promocije sponzorja.

Promocijo sponzorja je treba pogodbeno natančno opredeliti v izogib poznejšim nesporazumom ali nezadovoljstvu pogodbenih partnerjev (npr. objava logotipa podjetja, omemba sponzorja v medijih ...). Če sponzoriranec pogodbenih obveznosti ne izpolni, sponzor ni dolžan izpolniti dogovorjenih finančnih ali drugih obveznosti.2. Kaj pa davčni vidiki doniranja in sponzoriranja?

... DAVČNI VIDIKI DONACIJE ...

A) UVOD

PRI donatorski pogodbi je donacija denarni tok, ki mu ne sledi protiusluga v blagu ali storitvah. Prejemnik donacije zato donatorju ne izstavi računa ampak (na njegovo zahtevo) samo potrdilo o donaciji.


B)
DAVČNA OLAJŠAVA

DONACIJA se ne obravnava kot davčno priznan odhodek. Samostojni podjetniki in gospodarske družbe lahko donirana sredstva uveljavljajo kot davčno olajšavo. Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) v prvem odstavku 66. člena ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06) v 59. členu določata, da se za dane donacije prizna davčna olajšava pod naslednjimi pogoji:

  1. Donacija se prizna kot davčna olajšava za sredstva, dana v denarju ali v naravi (torej tudi v obliki izdelkov, blaga ali storitev).

  2. Donacija se prizna kot olajšava do zneska 0,3 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja, če je dana za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in verske namene prejemnikom, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih.

  3. Donacija se prizna kot dodatna olajšava do zneska 0,2 % obdavčenega prihodka, če je dana za kulturne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu in so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih.

Če davčni zavezanec olajšave, ki se priznava do višine 0,2 % obdavčenega prihodka, ne more v celoti koristiti oz. uveljaviti v letu izplačila donacije, lahko znesek neizkoriščene olajšave prenese in koristi v naslednjih treh davčnih obdobjih.


C)
DONACIJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA ALI GOSPODARSKE DRUŽBE FIZIČNI OSEBI

DONACIJA samostojnega podjetnika ali gospodarske družbe fizični osebi se obravnava kot darilo. Ta bo pri prejemniku obdavčena z dohodnino, pri darovalcu pa se ne bo priznala kot davčna olajšava za donacije.


D)
DONACIJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA ALI GOSPODARSKE DRUŽBE DRUGEMU SAMOSTOJNEMU PODJETNIKU ALI GOSPODARSKI DRUŽBI

TAKŠNA donacija se pri prejemniku donacije šteje med obdavčljive prihodke, pri darovalcu pa se ne priznava kot davčna olajšava.


E)
DDV

V SKLADU s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/02) donacija ni predmet DDV, če gre za denarna sredstva, ki so izplačana osebam, ki so ustanovljene npr. za humanitarno dejavnost in če pri tem ne gre za opravljeno dobavo blaga oz. storitev.


... DAVČNI VIDIKI SPONZORIRANJA ...

A) UVOD

SPONZORIRANEC mora sponzorju po izpolnitvi pogodbeno dogovorjenih obveznosti na osnovi medsebojne sponzorske pogodbe izstaviti račun. Pri sponzoriranju gre za pogodbeno razmerje, pri katerem se sponzor obveže sponzorirancu izročiti določena sredstva (denarna ali materialna), sponzoriranec pa se v zameno za prejeta sredstva obveže opraviti pogodbeno dogovorjene storitve (npr. oglaševanje, promocija ...).


B)
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI

Z VIDIKA obdavčitve poslov sponzorstva je najpomembnejša natančna opredelitev posameznih vrst protiuslug, ki vključuje opis načina in obsega izvedbe ter vrednost teh protiuslug. Če posel sponzoriranja ni pogodbeno opredeljen oz. sklenjena pogodba ne vsebuje vseh ključnih elementov, so odhodki na strani sponzorja davčno nepriznani odhodki in ne znižajo davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Posel sponzoriranja je v celoti davčno priznan odhodek le, če sponzorska pogodba vsebuje vse potrebne elemente.3. Ali res lahko pridobim donatorja/sponzorja z objavo na portalu?

KLJUB TEMU DA DRUŽBE, PODJETJA IN POSAMEZNIKI USMERJAJO VEDNO VEČ SREDSTEV V DONACIJE IN SPONZORSTVA, JE ISKALCU SREDSTEV POGOSTO TEŽKO NAJTI TISTE, KI BI JIH TAKOJ ZANIMALO SODELOVANJE Z NJIM. AKTIVNO ISKANJE POKROVITELJEV ZAHTEVA VELIKO ČASA, NAPOROV IN STROŠKOV.

... VEČJI DOMET ...


S KONKURENČNO predstavitvijo svojih potreb po sredstvih na portalu Donacije.si lahko vsak iskalec sredstev po spletu nagovori številne potencialne donatorje in/ali sponzorje tudi tiste, ki bi jih sam zelo težko oziroma jih sploh ne bi mogel nagovoriti.

Z uporabo različnih storitev portala (npr. pooblastilo portalu za obveščanje vpisanih donatorjev/sponzorjev o njegovem povpraševanju) pa lahko vsak iskalec sredstev svoje možnosti pri pridobivanju donacij ali sponzorstev še poveča.5. Zakaj je objava povpraševanja po sredstvih plačljiva?

ZA TO OBSTAJAJO TRIJE RAZLOGI.

... VEČJA KAKOVOST ...

  1. RAZVOJ in vzdrževanje spletnega portala ter spremljanje njegovih baz podatkov sta velik finančni zalogaj. Vsako povpraševanje po sredstvih pred objavo preveri zaposleno administrativno osebje, ki mora zagotoviti, da je objava v skladu s pravili objavljanja ter da so besedila čim kakovostnejša.

  2. OBLIKOVANJE kakovostnega in zanimivega povpraševanja po sredstvih ni enostavno delo. Od tega je v veliki meri odvisno, ali bo iskalec sredstev pridobil donatorja/sponzorja ali ne. Brezplačne objave povpraševanj po sredstvih bi ob določenih pogojih (npr. podpora države) sicer bile mogoče, vendar pa smo prepričani, da bi to znatno vplivalo tudi na kakovost povpraševanj ter s tem na splošno aktualnost portala.

  3. TRŽENJE portala in objavljenih povpraševanj po sredstvih se financira s prihodki od objave povpraševanj (oglaševanje, direktna pošta, telefonski marketing, pridobivanje pokroviteljev ...). Samo zadovoljiv obisk portala lahko pripomore k večji prepoznavnosti iskalcev sredstev ter uspehu njihovih povpraševanj po donacijah in sponzoriranju.

Ne glede na zgoraj napisano portal izvaja različne akcije pridobivanja pokroviteljev, ki bi lahko subvencionirali stroške objave iskalcev sredstev ter različne akcije objave povpraševanj z znatnimi popusti. Akcije so redno objavljane na vstopni strani portala.6. Ali mi zagotavljate, da bom z vami pridobil pokrovitelja?

SPLETNI PORTAL DONACIJE.SI VAM ZAGOTAVLJA VSE SVOJE TEHNOLOŠKE IN MARKETINŠKE MOŽNOSTI ZA PRIBLIŽEVANJE VAŠEGA POVPRAŠEVANJA PO SREDSTVIH POTENCIALNIM IN VPISANIM DONATORJEM IN SPONZORJEM.

... BOLJ SISTEMATIČEN PRISTOP ...


ČEPRAV VAM pri tem ne more nihče zagotoviti 100% uspeha, pa je oglaševanje povpraševanj po donacijah in sponzoriranju na spletnem portalu Donacije.si med najbolj kakovostnimi, učinkovitimi in stroškovno sprejemljivimi načini, ki danes obstajajo v Sloveniji.7. Kaj lahko storim sam za pridobitev donatorja ali sponzorja?

NAJPOMEMBNEJŠI ČLEN V PROCESU PRIDOBIVANJA DONACIJE ALI SPONZORSTVA STE VI.

... KAKOVOSTNO IN KONKURENČNO POVPRAŠEVANJE ...


SAMO kakovostna, zanimiva in izstopajoča povpraševanja po donacijah in sponzorstvih lahko pritegnejo pozornost potencialnih donatorjev ali sponzorjev. Vaš pristop k oblikovanju tega povpraševanja bi zato moral biti resen in sistematičen.

ČE MENITE, da bi sami težko oblikovali prepoznavno povpraševanje po sredstvih, je skrb odveč. Naši izurjeni tekstopisci, s številnimi izkušnjami pri iskanju donacij in sponzoriranja, Vam na Vašo željo nudijo vso strokovno pomoč pri oblikovanju povpraševanj ter svetujejo pri izboljšavi besedil.


POMOČ IN INFORMACIJE


info@donacije.si9. Ali lahko dopolnim ali spremenim že objavljeno povpraševanje?

SVOJE POVPRAŠEVANJE PO DONACIJAH ALI SPONZORSTVIH LAHKO V OBDOBJU TRAJANJA NAROČNINE KADAR KOLI DOPOLNITE ALI SPREMENITE.

... PREGLED NAD SVOJIMI VNOSI ...


VSE spremembe in dopolnitve v vaših vnosih izvajate v sekciji Moj profil, ki jo najdete v desnem zgornjem kotu portala. Za to se morate na portal prijaviti s svojim uporabniškim imenom in geslom.10. Kako dolgo bo objavljeno moje povpraševanje po sredstvih?

VSAKO POVPRAŠEVANJE PO DONACIJAH IN SPONZORSTVIH BO NA PORTALU OBJAVLJENO 12 MESECEV, Z MOŽNOSTJO VSAKOKRATNEGA PODALJŠANJA.

... ZAGOTAVLJANJE AŽURNOSTI ...


ZA TO OBDOBJE smo se odločili zato, ker se lahko aktualnost dejavnosti in projektov, ki so predmet povpraševanja po donacijah ali sponzoriranju, v obdobju spreminja. Želimo namreč, da so objavljena povpraševanja po sredstvih čim bolj ažurna za potencialne donatorje ali sponzorje. 
 © 2018 Donacije si.